· 

Areas other than Setagaya, Akasakahikawa Shrine#01